Reformasie 500: “Ek is bereid om oor 10 oseane te vaar.”

Calvyn was uitermate begaan oor die eenheid van die kerk. (Ef 4:4,5).  Reeds in 1539 skryf hy uit Strasbourg aan iemand in Geneve: “My grootste smart is die verdeeldheid in die kerk”. Om Calvyn (en Luther) as kerkskeurders te sien is derhalwe  van alle waarheid ontbloot. Calvyn het ‘n uitgebreide korrespondensie gevoer met Lutherane, Anglikane en ander groeperinge. Hy skryf aan Biskop Cranmer: “Ek is bereid om oor 10 oseane te vaar vir die eenheid van die kerk”.  Hy het selfs ‘n Lutherse belydenisskrif onderteken en was toegeeflik teenoor die episkopaalse stelsel, al het hy nie met alles presies saamgestem nie. “Skeuring is gelykstaande aan die verwonding en bloei van die liggaam van Christus”.  Hy het onderskeid gemaak tussen nie-fundamentele en fundamentele sake: Teenoor gebruike van ander gemeentes, selfs kerkordes en liturgië wat van streek tot streek of land kan verskil, moes daar verdraagsaamheid wees. Maar die ware leer (soos bv saamgevat in die Apostoliese geloofsbelydenis) was die fondament waarop die kerk gebou is. Sy Institusie getuig dan ook  van sy passie vir die suiwer leer. Sy ruim gees het veral na vore gekom in Geneve waar op ‘n stadium meer as die helfte van die stad uit vlugtelinge bestaan het…, wat sy kerk gevul het, hy van harte verwelkom het en so die eenheid prakties gedemonstreer het. Die eindelose versnippering van die kerk, veral tussen kerke wat dieselfde belydenisskrifte het, soos wat ons dit vandag as vanselfsprekend aanvaar, sou vir hom ondenkbaar wees.  So bely ons dit ook elke Sondag: “Ek glo aan EEN, heilige, katolieke (algemene), Christelike kerk”.
MJL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *