Fokustyd – Feesdag

So het die einde van die fokustyd aangebreek en wat ‘n geseënde tyd was dit nie! Met groot dankbaarheid in ons harte vir God se ryke genade, het ons die fokustyd op 01 November afgesluit met ‘n spesiale erediens waar daar aandag gegee is aan die drie belangrikste aspekte van die fokustyd, nl Skuldbelydenis, verlustiging in God se Woord en om onsself as lewende offers aan God te wy.  ‘n Opsomming van die ses weke se temas is ook uitgedeel as herinnering en ook opskerping dat…

Fokustyd – Opsomming

OPSOMMING VAN FOKUSTYD 2015   Ons het die afgelope weke aan die ses stappe aandag gegee soos deurgegee deur die deputate vir kerkgroeibediening.  Hiermee wil ons ’n bewustheid skep dat ons as gemeente nog nie gearriveer het nie en ook nie regtig finaal in hierdie bedeling sal arriveer nie.  Daar sal altyd opbouwerk wees wat gedoen moet word omdat ons in ’n gebroke bedeling met snel veranderende omstandighede leef.   Ons moet die mooie en opbouende in ons gemeente waardeer.  Ons beleef op ’n besondere manier God se genade.  Hy gee ook vir ons wonderlike mense en gawes.  Maar dit moet ons juis motiveer om dit wat ons ontvang het voluit te gebruik om ons roeping te kan vervul.  Kom ons besin, ook tydens huisbesoek weer oor hierdie belangrike dinge.   WEEK 1: DIE MISSIE VAN GOD    Die missie (sending) van God verwys na die groter doelwit waarmee God besig is deur alle eeue en waarin God die Vader mense wil laat deelneem. Ons is geroep vir hierdie een doel. Die uiteindelike doel is: … Die Verheerliking van God!   Dit is eintlik niks nuuts nie. Dit was ook die groot fokus en dryfkrag van die hervormers van die hervorming: Soli Deo Gloria! Daarom, laat ons hard bid en hard werk om weer ‘n duidelike fokus op God se missie vir God se glorie te kry, met duidelikheid waar ons inpas.   Vrae: Ons is gestuurdes van die Here.  Waartoe stuur die Here ons?   Wat verwag Hy van ons as gestuurdes en hoe kan ons meer fokus daarop?   WEEK 2: BEKEER!     Ons roem daarop dat ons ’n reformerende kerk is.  Ons wil ons altyd toets in die lig van God se Woord en terugkeer na sy wil en regmaak wat verkeerd is of kortkom.  Ondersoek jou hart eerlik, bid vir duidelikheid oor jou sonde, bring jou selfgesentreerdheid na die lig van die kruis en ontdek die oorweldigende vreugde van nuwe lewe vir God in die lig van die evangelie.   Vrae: Dink jy dit is nodig dat Gereformeerde lidmate en gemeentes hulle moet bekeer sodat ons beter kan groei?  Indien nie, waarom nie?  Indien wel, noem praktiese dinge waarom dit nodig is.   WEEK 3: GEBED   Ons hoor God in Sy Woord en om tot God te bid is om terug te kommunikeer. Gebed is uiters noodsaaklik vir ons verhouding met die Here.  Ons persoonlike gebede en ook ons gesamentlike gebede.  Daarsonder word ons ondankbare mense en sal ons baie genade van die Here ontbeer omdat Hy dit van ons sal terughou.  Ons sal nie kan groei soos die Here dit van ons verwag nie.  Ons verarm onsself en ons gemeente so.   Vrae: Hoe kan ons ons persoonlike, maar ook ons gesamentlike gebede, opskerp?  Watter aandag behoort ons gebedslewe te kry sodat groter groei kan plaasvind?     WEEK 4: GROEI    Jy het nodig om te groei. Waarin moet jy groei? Liefde wat spruit uit ‘n rein hart, ‘n goeie gewete en ‘n opregte geloof (1 Tim 1: 5). Langs die pad van individuele groei en gehoorsaamheid aan Christus in my keuses en prioriteite, gebruik Hy my ook om ander weer dissipels van Hom te maak. Dit lei daartoe dat kerke groei: in diepte, in gesondheid en met God se seën in getalle. Dít als dra by tot die heerlikheid van God, wat in staat is om dooie selfsugtige sondaars soos ek nuwe lewe te gee in diens van Christus (Ef. 2: 1 – 10)   Vrae: Watter goeie dinge in die gemeente kan ons help om beter te groei?  Watter hindernisse is daar, na jou persoonlike mening, wat ons groei as gemeente belemmer en hoe gaan ons dit regstel?   WEEK 5: TOERUS    Dit is om ander te ondersteun, aan te moedig, as gids op te tree, te lei, help, leer, onderrig, mentor, afrig.  Dit is elke gemeentelid se verantwoordelikheid teenoor mekaar, maar ook veral die ouderlinge (predikante ingesluit) en diakens.  Hulle moet die gemeente toerus vir hulle werk waardeur die liggaam sal groei. Hierdie mense is nie verkies om die ‘kerk-werk’ namens die res te doen nie.  Hulle wil juis almal in die gemeente bemagtig sodat hulle soos ’n liggaam kan saamwerk.   Vrae: Waar behoort ons beter toegerus te word sodat ons meer bekwaam ander kan opbou in die geloof?   WEEK 6: INRIG   Praat alleen is nie genoeg nie.  Die Here vra dade, geloofswerke.  Ons moet met alles in lyn kom met God se missie.  Dink hier veral aan die manier waarop ons gewoond is om dinge te doen, ons bedieningstyle, strukture en stelsels wat ons dalk beter kan inrig.  Om ʼn kerk se bediening beter in te rig en te belyn kan beteken dat ‘n paar veranderinge in jou kerk kan volg.