Dagstukkie, ds Garrie, 01 Mei 2020

Lees: Jakobus 1: 2-7; Romeine 5: 1-5
 
Fases en die ordelike afhandeling daarvan speel ‘n belangrike rol in ons lewens in die hantering van situasies – verandering van werk, rou oor die dood van ‘n geliefde, herstel na operasie en baie meer. Vir die regering van die dag is die doel met die fases van die grendeltydperk ons liggaamlike gesondheid. Die Here werk ook in fases as dit gaan oor ons geestelike gesond word. Hierin speel beproewings ‘n baie belangrike rol in beide Jakobus 1 en in Romeine 5.
 
Albei gedeeltes begin met, kom ons sê, ‘n fase waar beproewings nou ‘n werklikheid is. Die fase beskryf hoe ons van die begin af daarop behoort te reageer. Dit moet in die regte gesindheid aangepak word. ‘n Gelowige behoort in blydskap daarop te reageer. Ons is nie bly omdat ons van pyn hou of omdat ons die tragedie wil ignoreer nie. Ons is bly omdat dit van die Here af kom en ons vertrou dat Hy vir ons uiteindelik die beste sal beskik.
 
Albei die gedeeltes eindig by die laaste fase waar die uiteindelike gesondmakingsproses sy finale stadium bereik het. By Jakobus gaan dit daaroor dat ons tot volle geestelike rypheid kom. In Romeine 5 word die finale fase beskryf as dat ons dan kom tot vaste, sekere hoop. Dit is ‘n hoop, ‘n toekomsverwagting, wat ons nie sal teleurstel nie omdat God se liefde deur sy Gees in ons harte uitgestort is.
 
Tussen die eerste fase (gesindheidsreaksie op beproewinge) en die laaste fase (geestelike rypheid/vaste hoop) volg daar nog drie fases van ontwikkeling tot die uiteindelike gesondmaking. In die tweede fase is beproewinge soos toetse wat ons suksesvol moet aflê. As dit gebeur, bring dit voort, produseer dit volharding, wat gesien kan word as die volgende fase. Volharding moet weer verder ontwikkel sodat dit goeie dinge in ons persoon en gedrag tot stand kan bring (die voorlaaste fase).
 
In beide Jakobus 1 en Romeine 5 word volharding in hierdie gesondmakingsproses baie sterk beklemtoon. Ons het immers met bepaalde omstandighede te doen. In die geestelike fases tot gesondword is dit nie maskers, deeglike gereelde handewas ens., wat help nie. Wat wel beslis sal help, is om vas te byt in die geloof. Nie boedel oor te gee nie, of passief en morrend dinge maar te verdra nie. Ons wil, inteendeel, te midde van die slegte omstandighede in vertroue op die Here bly reageer.
 
Volharding onder ernstige rampe soos voortdurende siekte, finansiële spanninge, ens. moet egter ook verder ontwikkel, verdere dinge produseer, op die gesondwordpad. Die volharding moet enduit volgehou word. Dit moet sy werk voltooi. Volgens Romeine 5 produseer dit iets besonder waardevols. Iets soos egtheid van geloof of karakter. Volgens Lukas 8: 15 bring vasbyt, die volharding in die geloof, goeie vrug voort. Dit gebeur by hulle wat die Woord met ‘n goeie en opregte hart hoor. Die goeie dinge wat geloofsvolharding moet voortbring, sluit sekerlik ook in dat ons deur dankbaarheidwerke meer deur die krag van die Gees sal uitreik na God en ons naaste, ons al sterker sal optree om in die geloof teenslae te oorkom en ook om al meer in ons gebede en dade op die Here te steun.
 
God gee vir ons duidelike fases waarvolgens ons kan vorder op ons pad van genesing. Hy gee ook vir ons middele om daarop te kan vorder. In 1: 5 ev wys Jakobus veral op die gebed wat in vaste vertroue gebid word. Dit sal ons help om van die eerste tot die laaste fase te vorder tot volmaaktheid. Ons kan mos volmaaktheid bereik deur ons Here Jesus Christus. Hy het onder die ergste beproewings deur hierdie fases gestap tot die finale fase, nl. sy dood, opstanding en verheerliking. Hy het in sy optrede volhard tot die einde toe.
 
Kom ons gaan deur hierdie fases met blymoedigheid. Kom ons reageer so in die geloof op God se beproewings dat dit al die nodige in ons tot stand bring tot die laaste fase toe. Dan word ons wat die Here wil hê dat ons moet word, volmaak en sonder gebrek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *